ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen JIMS en het Lid. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij elke vorm van dienstverlening vanwege JIMS. Door een Lidmaatschap aan te gaan bij JIMS of door gebruik te maken van de dienstverlening van JIMS, verklaart het Lid of de persoon die gebruik maakt van de dienstverlening dat hij of zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.IDENTITEIT VAN DE DIENSTVERLENER

Onder de benaming ‘JIMS’ zullen in België de volgende vennootschappen vallen:
  • De vennootschap JIMS nv, met ondernemingsnummer 0423.644.035 en met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196;
  • De vennootschap JIMS OOST bv, met ondernemingsnummer 0863.735.312 en met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.
  De klantendienst van JIMS, te contacteren via het telefoonnummer 09/396.11.81 tijdens de kantooruren, via het e-mailadres info@jimsfitness.com of via de Website. De klantendienst kan eveneens worden bereikt aan de hand van een brief verzonden aan JIMS – Klantendienst – Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

DEFINITIES

Lid Het Lid is een natuurlijke persoon die een Lidmaatschap is aangegaan, of op eender welke andere wijze gebruik maakt van de dienstverlening van JIMS.
Club Één van de fysieke vestigingen van JIMS.
Lidmaatschap De overeenkomst die door het Lid met JIMS wordt aangegaan door (i) een lidmaatschapsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen, of (ii) door zich online in te schrijven als Lid op de Website.
You Het type Lidmaatschap waarmee het Lid gebruik kan maken van de dienstverlening van Jims, exclusief het aanbod van groepslessen.
We Het type Lidmaatschap waarmee het Lid gebruik kan maken van de dienstverlening van JIMS, inclusief het volledige aanbod van groepslessen.
Cube Het type lidmaatschap waarmee het Lid gebruik kan maken van de dienstverlening van Jims, inclusief het Cube-aanbod en alle groepslessen.
4-wekelijkse periode Een periode van 4 weken gedurende dewelke het Lidmaatschap loopt.
4-wekelijkse bijdrage De vergoeding die het Lid verschuldigd is per 4-wekelijkse periode om gebruik te mogen maken van de dienstverlening van JIMS.
Jaarlidmaatschap Een Lidmaatschap van bepaalde duur, met een duurtijd van 52 weken (1 jaar) gespreid over 13 betalende periodes van 4 weken.
Flex optie Een te betalen optie waarbij een Jaarlidmaatschap dat via de betaalwijze 4-wekelijkse bankdomiciliëring wordt betaald, te allen tijde kan worden opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken die ingaat op de eerste dag van eerstvolgende 4-wekelijkse periode.
Website De website https://www.jimsfitness.be/ of https://www.jimsfitness.com/nl of elke andere website verbonden aan de domeinnamen van JIMS.
Algemene Voorwaarden Onderhavige algemene voorwaarden.

 1. Doel: Met deze voorwaarden beoogt JIMS het Lid alle essentiële informatie mee te geven over de rechten en verplichtingen die gelden in het kader van de dienstverlening van JIMS, dit zowel online als offline.
 2. Dienstverlening: JIMS biedt sport- en fitnessdiensten aan in de Clubs, op bepaalde door JIMS gekozen outdoor locaties en via de mobiele applicatie.
 3. Inschrijving: Personen met een minimumleeftijd van 18 jaar kunnen een Lidmaatschap bij JIMS zowel in de Club als online afsluiten. Minderjarige personen met een minimumleeftijd van 14 jaar kunnen het Lidmaatschap enkel en alleen afsluiten in een Club (niet online), en dit mits de aanwezigheid en het uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord van een ouder of voogd. Bij de inschrijving dient het Lid een keuze te maken (i) over het type abonnement, namelijk You, We of Cube, en (ii) over de looptijd van het lidmaatschap, namelijk het Jaarlidmaatschap of een Jaarlidmaatschap aangevuld door de Flex optie. Tenzij het Lid een andere datum heeft opgegeven, start de eerste 4-wekelijkse periode op de datum dat het Lidmaatschap is aangegaan.
 4. Herroeping van een online afgesloten Lidmaatschap: Enkel indien het Lid het Lidmaatschap online heeft afgesloten, kan het Lid de online aankoop herroepen binnen 14 kalenderdagen na aankoop en zonder opgave van redenen, via een ondubbelzinnige verklaring, per e-mail aan abo@jimsfitness.com of via het modelformulier voor herroeping dat kan worden teruggevonden op de Website. Indien het Lid gedurende de bedenktermijn van 14 kalenderdagen geen gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van JIMS, zal JIMS de reeds door het Lid overgemaakte sommen terugbetalen op hetzelfde rekeningnummer als het nummer waarmee de online aankoop is verricht. Indien het Lid gedurende de bedenktermijn van 14 kalenderdagen wel gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van JIMS en de uitvoering van de dienstenovereenkomst bijgevolg reeds aanving, zal JIMS de betaalde sommen terugbetalen met afhouding van dat deel pro rata de reeds genoten en uitgevoerde dienst.
 5. Inschrijvingsbijdrage en 4-wekelijkse bijdrage: Voor elk type Lidmaatschap is het Lid, behoudens andersluidende overeenkomst, een éénmalige inschrijvingsbijdrage verschuldigd en, afhankelijk van de gekozen betaalwijze (contant of domiciliëring), ofwel een éénmalige bijdrage ofwel een 4-wekelijkse bijdrage verschuldigd gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. De éénmalige inschrijvingsbijdrage en de eerste 4-wekelijkse bijdrage dienen in geval van domiciliëring betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het Lidmaatschap. De volgende 4-wekelijkse bijdragen dienen telkens te worden betaald uiterlijk de laatste dag van de lopende 4-wekelijkse periode. De éénmalige inschrijvingsbijdrage is voor elk type Lidmaatschap hetzelfde behoudens promotionele acties. De 4-wekelijkse bijdrage varieert naargelang het gekozen type Lidmaatschap en de gekozen looptijd. In geval de overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van onbepaalde duur, is Jims gerechtigd eenmaal per jaar haar tarieven aan te passen aan de index van de consumptieprijzen. De prijsindexering zal geschieden volgens de volgende formule: nieuwe prijs = oude prijs x (laatst bekend gemaakt indexcijfer / indexcijfer van de vorige prijsbepaling). De Klant wordt over de indexering tijdig, minstens één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding, geïnformeerd. De Klant aanvaardt dat de kennisgeving per e-mail of via de afrekening kan gebeuren. De Klant behoudt het recht om kosteloos een einde te stellen aan de overeenkomst ingevolge de indexatie. Wanneer een Lid het Lidmaatschap beëindigt, en nadien een nieuw Lidmaatschap wenst aan te gaan, is het Lid een nieuwe inschrijvingsbijdrage verschuldigd. Indien het Lid geen gebruik maakt van de diensten aangeboden door JIMS, zal het Lid geen enkel recht hebben op enige vorm van terugbetaling van de inschrijvingsbijdrage of een 4-wekelijkse bijdrage. JIMS behoudt zich het recht voor om toegang tot bepaalde Clubs en/of Diensten die zij aanbiedt aan te passen en/of bepaalde services toe te voegen of te verwijderen uit de types Lidmaatschap die zij aanbiedt.
 6. Betalingswijzen: De betaling van de 4-wekelijkse bijdrage kan gebeuren via (i) domiciliëring of (ii) contant. Indien men niet voor 4-wekelijkse domiciliëring kiest, dan dienen alle 4-wekelijkse bijdragen voor de gekozen looptijd in één som te worden betaald, dit uiterlijk bij het eerste bezoek aan de Club. In geval van betaling via 4-wekelijkse domiciliëring dient het Lid (i) een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de inschrijving over te maken aan JIMS of (ii) hiervoor online zijn of haar uitdrukkelijke toestemming te geven op het moment dat het Lid zich online inschrijft. Door met de domiciliëring in te stemmen, geeft het Lid de toestemming aan:
  • JIMS om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het Lid om de rekening van het Lid te debiteren;
  • De betalingsdienstaanbieder om de rekening van het Lid te debiteren volgens de opdrachten van JIMS.
  De debitering zal telkens plaatsvinden per 4-wekelijkse periode en uiterlijk één week voor aanvang van de eerstvolgende 4-wekelijkse periode. Bij een Jaarlidmaatschap zullen er steeds minstens 13 4-wekelijkse bijdragen worden gedebiteerd.
 7. Gebrek aan betaling: Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het Lid of indien het Lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder, wordt het Lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende 4-wekelijkse periode te vereffenen. Indien het Lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te vereffenen binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt 7 euro administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het Lid de debitering weigert. Indien het Lid nalaat minstens twee opeenvolgende 4-wekelijkse bijdragen te betalen, zal het Lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 50 euro en interesten van 15% per jaar, vanaf de eerste dag van ingebrekestelling, onverminderd het recht van JIMS om elke vorm van andere schade te vorderen via een derde partij zoals bijvoorbeeld een advocaat, deurwaarder of incassobureau.
 8. Huisreglement: Alvorens een Club te betreden of gebruik te maken van de dienstverlening van JIMS, verklaart het Lid op de hoogte te zijn van en kennis te hebben genomen van het hieronder opgesomde huisreglement en verbindt het Lid zich ertoe om het huisreglement te allen tijde na te leven en te respecteren:
  1. Trainen in bloot bovenlichaam, zonder correcte sportschoenen of met een hoofddeksel is niet toegestaan. Alleen sport gerelateerde hoofdbedekking, zoals een sportbandana, is toegestaan. De reden hiervoor is ongeval-en blessurepreventie & hygiëne.
  2. Tijdens het trainen, zowel in de zaal als tijdens groepslessen, is het gebruik van een handdoek verplicht.
  3. Het respectvol omgaan met andere leden en staff, alsook het respectvol behandelen van het materiaal.
  4. Na het sporten moet het gebruikte toestel schoongemaakt worden met de daartoe voorziene producten.
  5. Losse onderdelen (gewichten, dumbells, enz…) moeten na gebruik terug op hun plaats worden gelegd.
  6. De slotjes van de kleerkastjes dienen bij het verlaten van de club verwijderd te worden. Zo niet zal JIMS deze slotjes verwijderen op het einde van de dag en de inhoud van het kastje naar de verloren voorwerpen brengen, dit zonder enig verweer van het Lid of recht op schadevergoeding. Hangslotjes kunnen aangekocht worden aan de balie of bij de medewerkers.
  7. Coaching of personal training van andere leden binnen of op de terreinen van de Clubs is niet toegelaten. De activiteit van Personal Training is onderhevig aan een strikte reglementering. Om dergelijke activiteit te kunnen uitoefenen moet aan volgende voorwaarden worden voldaan: (1) Men moet in het bezit zijn van een erkend diploma dat aan alle eisen van JIMS voldoet om de leden in een veilige omgeving te kunnen begeleiden; (2) Men moet beschikken over een ondertekende conventie tussen JIMS en de Personal Trainer, alsook over het akkoord van de manager.
 9. Toegangstoken: Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, krijgt het Lid na het aangaan van een Lidmaatschap een toegangstoken tot de Club. Dit kan onder de vorm van een lidkaart, polsbandje of QR-code in de mobiele applicatie zijn. Enkel op vertoon van een geldig toegangstoken zal een Lid toegang krijgen tot de Club en zal hij gebruik kunnen maken van de dienstverlening van JIMS. Het toegangstoken, indien van toepassing, is en blijft eigendom van JIMS. Het toegangstoken is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik hiervan. Bij verlies of defect van het toegangstoken onder de vorm van een fysieke lidkaart of polsbandje dient het Lid een vervangend exemplaar aan te kopen in de Club, waarvoor een kostprijs van 10 euro zal worden aangerekend door JIMS. Bij verlies of diefstal of misbruik van het toegangstoken, blijven alle betalingsverplichtingen ingevolge de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Het toegangstoken, in welke vorm dan ook, wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, wordt het Lid de toegang tot een Club worden geweigerd. Het toegangstoken in de vorm van een fysieke lidkaart of polsbandje dient uiterlijk op de laatste dag van het Lidmaatschap te worden teruggebracht naar de Club waar het Lid zich heeft ingeschreven of bij de Club die het Lid bij een online inschrijving zelf heeft aangeduid.
 10. Medische toestand: Om gebruik te maken van de diensten van JIMS, dient het Lid in goede gezondheid te verkeren. Een Lid mag geen gebruik maken van de diensten van JIMS indien dit nadelig zou zijn voor diens gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie. Een Lid mag evenmin gebruik maken van de diensten van JIMS wanneer hij of zij lijdt aan een letsel, infectie of een besmettelijke ziekte waarbij er een risico zou bestaan dat het Lid de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van anderen zou kunnen schaden. JIMS raadt het lid aan om bij twijfel een medische raadpleging bij een gespecialiseerde arts te doen.
 11. Openingstijden: De openingstijden kunnen variëren per Club. JIMS heeft het recht om de openingstijden te wijzigen.
 12. Groepslessen: Om te kunnen deelnemen aan een groepsles, dient het Lid houder te zijn van een Group Classes Lidmaatschap. De deelname aan een groepsles moet worden gereserveerd via de mobiele applicatie of, indien een reservatie via de mobiele applicatie niet mogelijk is, in een Club of online via de Website indien mogelijk. JIMS heeft het recht om het uurrooster en het aanbod van de groepslessen eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden op de Website, in de club en in de mobiele applicatie aangekondigd, zodat het Lid steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan op de Website, in de mobiele applicatie en hangen uit in de Club. De lesuurroosters worden door het Lid niet beschouwd als een essentiële voorwaarde van het Lidmaatschap. Indien een Lid na reservatie toch niet zal deelnemen aan een groepsles, dient het Lid zich af te melden via de mobiele applicatie of in de Club zelf of via de Website, en dit minstens één uur voor aanvang van de groepsles. Als een Lid zich tweemaal niet of te laat heeft afgemeld, kan hij of zij gedurende 1 week geen groepslessen meer reserveren. Elk Lid kan steeds maximaal 4 lopende groepslesreservaties actief hebben.
 13. Aansprakelijkheid: Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van JIMS, haar aangestelden, of lasthebbers, zal JIMS en/of haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, materiële of immateriële, incidentele of gevolgschade. JIMS en/of haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die het eigendom zijn of in het bezit waren van het Lid, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van JIMS, haar aangestelden, of lasthebbers. Het gebruik maken van de diensten van JIMS, het volgen van een programma, een groepsles, cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is op geheel eigen risico van het Lid. Het Lid is verantwoordelijk voor de sportieve keuzes die hij of zij maakt, en dient zich desgevallend te laten adviseren door een persoonlijke coach, kinesist of een arts. Het Lid is integraal aansprakelijk voor elke vorm van schade die hij of zij heeft toegebracht aan JIMS, haar aangestelden of haar lasthebbers.
 14. Opschorting van het Lidmaatschap: Een Lid kan het Lidmaatschap één keer per jaar gedurende een ononderbroken periode van maximaal 4 weken opschorten. Tijdens de opschorting is het Lid geen bijdrage verschuldigd. Het Lid kan gedurende de opschortende periode geen gebruik maken van de dienstverlening vanwege JIMS en zal dus geen toegang hebben tot de club. Het Lidmaatschap kan ook worden opgeschort gedurende de periode vastgesteld in een medisch attest van een gespecialiseerde arts waarin is bepaald dat het Lid niet mag fitnessen of sporten gedurende minstens één maand. Indien een Lid van de mogelijkheid tot opschorting gebruik wenst te maken, moet het Lid dit voorafgaand meedelen per email aan abo@jimsfitness.com, de mobiele applicatie, via de Website https://www.jimsfitness.be/, of in de Club waar hij zich heeft ingeschreven of de Club die het Lid online bij de inschrijving heeft opgegeven. Bij een opschorting van het Jaarlidmaatschap wordt de bepaalde duurtijd van het Jaarlidmaatschap verlengd met de duurtijd van de opschorting.
 15. Beëindigen van het Lidmaatschap: Een Jaarlidmaatschap is een overeenkomst van bepaalde duur, met een duurtijd van 52 weken verspreid over 13 betalende periodes van 4 weken. Tenzij in één van de gevallen die de onmiddellijke beëindiging van het Jaarlidmaatschap verantwoorden of tenzij het Lid heeft gekozen voor de Flex optie, kan het Lid, onverminderd het recht tot herroeping ingevolge artikel 4 van de Algemene Voorwaarden, het Jaarlidmaatschap gedurende de bepaalde duurtijd niet opzeggen. Na afloop van de bepaalde duurtijd van het Jaarlidmaatschap, zal het Jaarlidmaatschap worden verlengd, en zal het Lidmaatschap worden omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, tenzij het Lid zich hier minstens 4 weken voor het aflopen van de duurtijd van het Lidmaatschap tegen verzet, en dit per aangetekend schrijven aan de Klantendienst, per e-mail aan abo@jimsfitness.com, of door in de Club een stopzettingsdocument in te vullen en te ondertekenen. Nadat het Jaarlidmaatschap is omgezet naar een overeenkomst van onbepaalde duur, kan het Lid het Lidmaatschap te allen tijde opzeggen, mits het respecteren van de opzegtermijn van 4 weken. Indien gekozen voor de Flex optie is het Jaarlidmaatschap te allen tijde opzegbaar, mits het respecteren van de opzegtermijn van 4 weken. De opzegtermijn gaat steeds in op de eerste dag van de eerstvolgende 4-wekelijkse periode. Het Lidmaatschap wordt bijgevolg stopgezet op de laatste dag van de 4-wekelijkse periode volgend op de datum van opzegging. Het Lidmaatschap kan vroegtijdig worden beëindigd in één van de volgende gevallen:
  • wanneer JIMS de openingsuren permanent wijzigt op een wijze die het voor het Lid onmogelijk maakt zijn Lidmaatschap verder te zetten, hetgeen door het Lid moet worden bewezen;
  • wanneer JIMS de essentiële voorwaarden van het Lidmaatschap eenzijdig en uit eigen beweging wijzigt, en wanneer de wijzigingen kennelijk in het nadeel zijn van het Lid. Het indexeren door JIMS van de bijdragen ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden kan geen reden voor een onmiddellijk vroegtijdige beëindiging zijn;
  • wanneer het voor een Lid, omwille van een medisch letsel, definitief onmogelijk is om nog te sporten of te fitnessen. Dit geval van overmacht dient bevestigd te worden met een medisch attest van een gespecialiseerde arts (huisartsen vallen hier niet onder);
  • wanneer het Lid omwille van werkomstandigheden dient te verhuizen naar het buitenland, hetgeen moet worden aangetoond met een attest van de werkgever;
  • wanneer het Lid verhuist en verder dan een straal van 20 kilometer zal wonen van de dichtstbijzijnde Club, hetgeen moet worden aangetoond met een attest van de gemeente of stad.
  Het Lid kan zijn Lidmaatschap beëindigen per aangetekend schrijven aan de Klantendienst, per e-mail aan abo@jimsfitness.com, of door in de Club een stopzettingsdocument in te vullen en te ondertekenen. JIMS kan bij ernstige of herhaaldelijke schending van de Algemene Voorwaarden, het huisreglement of ander onaanvaardbaar gedrag een Lidmaatschap onmiddellijk beëindigen. In elk geval is JIMS gerechtigd om het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van betalingsachterstand van minimaal twee 4-wekelijkse bijdragen, en dit zonder dat eender welke betalingsverplichting vervalt. JIMS zal het Lid hiervan per email of aangetekend schrijven verwittigen. De nog openstaande te betalen bijdragen ingevolge artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, zijn desgevallend zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar. Wanneer JIMS een Lidmaatschap onmiddellijk beëindigt, en wanneer het Lid hierna een nieuw Lidmaatschap wenst aan te gaan, hanteert JIMS enkele objectieve en niet-discriminatoire criteria aan de hand waarvan zij beoordeelt of ze de nieuwe aanvraag tot Lidmaatschap al dan niet aanvaardt.
 16. Gedragscode fitnesssector: JIMS verbindt zich tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector”. Deze Gedragscode kan geraadpleegd worden op de Website of via de link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-fitness.pdf.
 17. Vragen of klachten: Het Lid kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht. JIMS streeft ernaar geschillen zo veel mogelijk in der minne te regelen. Wanneer het niet mogelijk is om in der minne tot een oplossing te komen, kan het Lid het geschil voorleggen aan de Consumentenombudsdienst. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en zal het geschil worden onderworpen worden aan het Belgische recht.
 18. Geldigheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Algemene Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat JIMS nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. JIMS behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van het Lidmaatschap. Elke nieuwe/vernieuwde aanmelding van een artikel na een wijziging van de algemene voorwaarden, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.
 19. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: De dienstverlening zoals omschreven in deze voorwaarden vereist de inzameling en verwerking van bepaalde persoonsgegevens van het Lid. De bescherming van de persoonsgegevens van het Lid is uitermate belangrijk voor JIMS. JIMS maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van het Lid te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. JIMS verwerkt de persoonsgegevens van het Lid voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen via de Website of kan worden opgevraagd bij de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Het Lid verbindt zich ertoe JIMS tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn/haar gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde JIMS toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.
V0202303020