ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Een lidmaatschap is steeds een overeenkomst van bepaalde duur. Na het verstrijken van de minimale looptijd wordt dit omgezet naar een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd.
  • Na de minimale looptijd kan je je abonnement per 4 weken opzeggen. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de 4 wekelijkse periode volgend op de datum van stopzetting.
  • Je kan je abonnement 1x per jaar bevriezen gedurende 4 opeenvolgende weken. Studenten kunnen hun abonnement 2 x 4 weken bevriezen.
  • Je abonnement kan vroegtijdig stopgezet worden met een medisch attest van een specialist.
  • De tarieven variëren per vestiging. Met je lidkaart heb je toegang tot alle clubs met hetzelfde of met een lager tarief

Art.1: Inschrijving en JIMS lidkaart.
a. Personen met een minimum leeftijd van 14 jaar kunnen een JIMS lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen in de club (door de ouders voor min 18 jarigen). Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op de datum aangegeven door het lid. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als startdatum. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.c van de algemene voorwaarden, verschuldigd.
b. Tijdens zijn eerste bezoek aan de JIMS club ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn lidkaart of toegangstoken. Enkel op vertoon van een geldige lidkaart krijgt een lid toegang tot de JIMS club. Bij verlies of defect van de lidkaart moet een vervangende lidkaart of toegangstoken aangekocht worden in de club, waarvoor een kostprijs van €10 zal aangerekend worden door JIMS. Bij verlies of diefstal of misbruik van de JIMS lidkaart, blijven alle betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.
c. De lidkaart is en blijft eigendom van JIMS. Deze kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De lidkaarthouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor het gebruik en / of misbruik van de lidkaart.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.
a. Een lidmaatschap bij JIMS is steeds een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier van het lid onder het vak ‘(minimum) looptijd’. Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.b. van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd, mits een volledige 4 weekse opzegperiode te respecteren. Het abonnement stopt opde laatste dag van de vier weekse periode volgend op de dag van stopzetting.
b. Voor de types lidmaatschappen, zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, verschuldigd: een éénmalige inschrijvingsbijdrage die de administratiekost dekt en een vier wekelijkse bijdrage voor het lidmaatschap. Wanneer het abonnement wordt stopgezet en het lid biedt zich daarna opnieuw aan, wordt opnieuw een inschrijvingsbijdrage betaald tenzij de inschrijving op een flex abonnement gebeurt binnen de 12 maand volgend op stopzetting. De éénmalige inschrijvingsbijdrage en de eerste vier wekelijkse bijdrage dient betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het lidmaatschap. De vier wekelijkse bijdrage is betaalbaar uiterlijk de laatste dag van de voorgaande vier wekelijkse periode. De betaling van de vier wekelijkse bijdrage dient te geschieden via domiciliëring of contant. Bij contante betaling dienen de vier wekelijkse bijdragen voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in één som betaald te worden, dit uiterlijk bij het eerste bezoek aan de club.
c. JIMS biedt 2 lidmaatschappen aan: Anytime en Group Classes. Anytime geeft toegang tot de fitnessclub tijdens de volledige openingsuren. Door betaling van een supplement krijgt het lid toegang tot de groepslessen met het Group Classes abonnement.
d. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan JIMS. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan:
- JIMS om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening van het lid te debiteren;
- zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van JIMS.
Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende vier weekse periode te vereffenen. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 7 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van JIMS om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Indien JIMS zijn contractuele verplichtingen niet nakomt kan het lid een schadevergoeding eisen van maximaal 50% van de minimale looptijd. De domiciliëring kan door het lid te allen tijde worden opgezegd door middel van het versturen van een aangetekend schrijven of email naar abo@jimsfitness.com. In voornoemd geval zullen de bijdragen contant dienen betaald te worden overeenkomstig artikel 2.d.
e. De JIMS lidkaart wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, kan het lid de toegang tot de JIMS vestiging worden geweigerd. JIMS is gerechtigd om bij betalingsachterstand van drie bijdragen de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Rekening houdende met artikel 2.d. zijn de nog openstaande, vervallen bijdragen die betrekking hebbende op de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in dit geval zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.
f. JIMS behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien. Tenminste 1 maand voor de herziening worden de leden hiervan in kennis gesteld per mail en door affichage in de club.
g. Elk geldig lid kan maximum 1 keer per jaar gedurende de ononderbroken periode van maximaal 4 weken zijn lidmaatschap schorsen. Het abonnement wordt dan met 4 weken verlengd. Gedurende die periode is geen bijdrage verschuldigd. Studentenabonnementen kunnen maximum 1 keer per jaar gedurende de ononderbroken periode van maximaal 8 weken geschorst worden. Tijdens deze schorsingsperiode heeft het lid geen toegang tot de club. Het lid dat van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet dit voorafgaand meedelen in de club waar hij zich heeft ingeschreven.
h. De tarieven variëren per vestiging. Het lidmaatschap geeft toegang tot alle vestigingen van JIMS die hetzelfde of een lager tarief hanteren, op het moment van inschrijving.
i. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van de bijdrage plaats.

Art.3: Openingstijden.
a. JIMS behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. De openingstijden worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door JIMS te leveren dienst.

Art. 4: Groepslessen.
a. Elke groepsles moet gereserveerd worden via de applicatie of in de zaal.
b. JIMS behoudt zich het recht om het uurrooster te wijzigen. De wijzigingen worden op de website aangekondigd, zodat de klant steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan op de website en hangen uit in de club. De lesuurroosters worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door JIMS te leveren dienst.
c. Afmelden voor een les gebeurt via de applicatie of ter plaatse en dient minstens één uur voor aanvang van de les te geschieden. Als tweemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het lid gedurende 1 week geen lessen meer reserveren. Elk lid kan steeds maximaal 4 lessen reserveren.

Art.5: Beëindigen.
a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen per aangetekend schrijven, gericht aan JIMS Support Office, Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle, per e-mail aan abo@jimsfitness.com, of door in de club een stopzettingsdocument in te vullen en te ondertekenen.
b. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier, kan het lid zijn lidmaatschap per 4 weken beëindigen, mits het respecteren van de opzeggingstermijn. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de 4 wekelijkse periode volgend op de datum van stopzetting.
c. Een abonnement kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet mits voorleggen van een medisch attest, uitgeschreven door een specialist.
d. De JIMS lidkaart dient uiterlijk op de laatste dag van het lidmaatschap te worden teruggebracht naar de JIMS club waar hij zich heeft ingeschreven.
e. JIMS behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een vestigingsmedewerker een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. JIMS zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de periode vermeld in het inschrijvingsformulier, zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

Art.6: Risico en aansprakelijkheid.
a. Noch JIMS, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van JIMS, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door JIMS ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
b. Noch JIMS, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van JIMS, haar medewerkers of haar aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van JIMS of van haar aangestelde.

Art.7: Huisregels.
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de JIMS vestiging en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de lokalen, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de JIMS vestiging staan op de website en zijn in de JIMS vestiging op te vragen.
c. De JIMS vestiging staat niet in voor wisselgeld en/of pasmunt. Elk lid dient zich te voorzien van eigen pasmunt.

Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.
a. JIMS is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit die uitgebaat wordt door DO INVEST NV/JIMS NV/JIMS Brussels bvba met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196. Telkens wanneer in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar JIMS, is deze bepaling eveneens van toepassing op DO INVEST NV/JIMS NV/JIMS Brussels bvba.
b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en JIMS aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en JIMS, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Gent of van de uitbatingszetel.
d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van JIMS te kennen en te aanvaarden.
e. JIMS is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.2 b. van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Art. 9: Medische toestand.
a. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
b. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

Art.10: Verwerking van persoonsgegevens.
a. JIMS gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.
b. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Do Invest NV/JIMS NV/JIMS Brussels bvba, met zetel te Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle.
c. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt:
• Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,
• Voor het uitvoeren van marktstudies,
• Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten,
• Voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van direct marketing.
d. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan JIMS en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kan u gratis een geschreven overzicht van uw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.